UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

მდინარე მტკვარი

მდინარე მტკვარი

მდინარე მტკვრის სიგრძე 1 515 კილომეტრია. ის სათავეს აღმოსავლეთ თურქეთის მაღლობზე იღებს, საქართველოსა და აზერბაიჯანს გამოივლის და კასპიის ზღვაში ჩაედინება.

მდინარე მტკვრის აუზი გეოპოლიტიკურად რთულ სამხრეთ კავკასიაში მთავარი ტრანსასაზღვრო წყლის სისტემაა. საქართველოსა და აზერბაიჯანში, ერთად აღებულად, ამ  მდინარის აუზის 80% ნაწილდება და საერთო ჯამში, 94,760 კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს.