UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Layihənin Komponentləri

BMT İP-QEF Kür II Layihəsinin 5 Texniki Komponenti var. Hər komponent digəri ilə əlaqəlidir. Hər komponent haqqında ətraflı məlumat aşağıda yerləşdirilmişdir.
Komponent 1 - Təkmilləşdirilmiş SEİİ protokolları
Səhmdarlar, su idarə olunması sektorları arasında Transsərhəd Diaqnostik Təhlil (TDT), milli SEİİ planları və Strateji Fəaliyyət Proqramının (SFP) inkişafı çərçivəsində ciddi problemlərdən biri kimi koordinasiyanın olmamasını vurğuladılar. Bu problemlərin sırasına sektorlar arasında koordinasiya və xəbərdarlığın olmaması, informasiya mübadiləsinin olmaması, sektor səviyyəsində əlaqəli planlaşdırmanın olmaması və milli və regional səviyyədə əməkdaşlıq mexanizmlərinin olmaması daxildir. Effektiv su ehtiyatlarının planlaşdırılmasının olmamasının əsas səbəbləri su idarəçiliyinin prioritetləşdirilməməsi və hövzədə suyun idarə olunması sahəsində sektor planlarının və yanaşmaların aşağı səviyyədə uyğunlaşdırılmasını məhdudlaşdırır. Hər iki ölkə bunu təkmilləşdirməyə çalışır. 
Həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan suyun idarə edilməsi təcrübələrini və protokollarını Avropa İttifaqı (SÇD) ilə uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Kür II layihəsi Avropa İttifaqı (SÇD) və transsərhəd suyun idarə olunması sahəsində ən yaxşı beynəlxalq təcrübələrlə bu uyğunlaşmanın dəstəklənməsinə həsr olunur.Bu və digər əsas səbəblərin aradan qaldırılması, milli və regional səviyyədə su idarəetmə təcrübələrinin modernləşdirilməsində maneə olan  institusional əngəlləri aradan qaldırmaq üçün vacib olacaqdır. Hal-hazırda institusional və təşkilati səlahiyyətləri, əlaqəli siyasət və hüquqi çərçivələri nəzərdən keçirməyə, aydınlaşdırmağa, genişləndirməyə və / və ya uyğunlaşdırmağa ehtiyac olduğu geniş şəkildə bilinir və qəbul edilir.
 Bu komponent gücləndirilmiş su / qida / enerji / ekoloji təhlükəsizlik üçün paylaşılan çay sisteminin və onun su ehtiyatlarının daha effektiv idarə olunması üçün ölkələr daxilində və ölkələr arasında hüquqi, institusional və tənzimləyici protokolların uyğunlaşdırılmasını dəstəkləməklə İWM-nin həyata keçirilməsinin çərçivəsini gücləndirəcəkdir. Kür çayı hövzəsinin su ehtiyatlarının qorunması və davamlı istifadəsi sahəsində əməkdaşlığa dair danışıqlarda gözləyən ikitərəfli razılaşmaya uyğun olaraq.
Komponent 2 - SEİİ-nin peşəkar potensialının gücləndirilməsi
Strateji Fəaliyyətlər Proqramı (SFP), Transsərhəd Diaqnostik Təhlil (TDT) və Azərbaycan və Gürcüstan üçün milli SEİİ planları hazırlanarkən, maraqlı tərəflər suyun idarə edilməsinin qabaqcıl ehtiyac kimi artırılmasını davamlı olaraq müəyyənləşdirmişlər. Bölgədə su idarəçiliyində çox yüksək səviyyəli nizam-intizam qabiliyyəti mövcuddur, lakin inteqrasiya olunmuş və fənlərarası yanaşma və tətbiqetmələr mövcud deyil.Bu yanaşmaları birləşdirmək üçün bu ehtiyacı ödəmək hal-hazırda uğurlu SEİİ tətbiqi üçün vacibdir. SFP-ın tətbiqini ən effektiv şəkildə sürətləndirmək üçün ölkələrin milli və regional öhdəliklərə uyğun olaraq modernləşdirilmiş su ehtiyatlarının idarə olunması üçün güclü inteqrasiya olunmuş peşəkar imkanlarının olması vacibdir.
BMTİP-QEF Kür Araz layihəsinin əvvəlki mərhələsində SEİİ üzrə peşəkar təlim keçmiş menecerlər üçün gözlənilən imkanlar üzrə potensial ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Bu araşdırma, xüsusən də SEİİ mövzusunda təcrübəsi olan peşəkar su ehtiyatları üzrə menecerlər üçün vəzifələrin artan saylarını ortaya çıxardı. Bundan əlavə, hal-hazırda sahədə çalışanlar mövhazırkı və gözlənilən səlahiyyətlərə uyğun olaraq artan peşəkar inkişaf və təlim üçün ehtiyac hiss etdiklərini bildirdilər. SFP-ı milli və regional səviyyədə ən effektiv şəkildə həyata keçirmək üçün su idarəçiliyi üzrə təlimlərin uyğunlaşdırılması və ümumi əsas tədris proqramları əsasında peşəkar inkişaf imkanlarının paylaşılması vacibdir. Bu komponentdə potensialın artırılması səyləri mövzu ilə əlaqəli digər nəticə və fəaliyyətlər, eyni zamanda peşəkar inkişaf vasitəsilə keçid əlaqələri üçün imkanlar ilə sıx əlaqələndiriləcəkdir.
Bu komponent sub-hövzələrdə, ölkələrdə və sektorlar üzrə transsərhəd səviyyədə SEİİ-i həyata keçirməyə cavabdeh olan qurumların potensialını gücləndirəcəkdir. Bu, ikitərəfli sazişin uzunmüddətli icrasına da dəstək olacaqdır. Eyni zamanda, bu, daha effektiv davamlı inkişaf və təkmilləşdirilmiş su / qida / enerji / ekoloji təhlükəsizliyi üçün sektorlar və ölkələr arasındakı yanaşmalarda uyğunlaşmanı dəstəkləməyə çalışacaqdır.
Komponent 3 - Kritik sahələrdə stresin azaldılması
Həm Azərbaycanda, həm də Gürcüstanda su idarəçiliyinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş xeyli sayda regional və milli səviyyədə layihələr olmuşdur. Transsərhəd Diaqnostik Təhlil (TDA) çay ekosisteminin insan fəaliyyəti nəticəsində əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirildiyini və getdikcə daha da pisləşdiyini göstərdi. Əvvəlki layihələr monitorinqi və idarəetməni təkmilləşdirmək üçün institusional və prosessual tədbirlərə diqqət yetirmişdir. Milli səviyyədə hökumətlər çirkab suların təmizlənməsi, suyun səmərəli istifadəsi və digər əsas maraqlı tərəflər ilə koordinasiyaya investisiya vasitəsilə mövcud şəraitin yaxşılaşdırılması üçün addımlar atırlar. Bu səylərin faydaları aydındır. Milli, regional və beynəlxalq miqyasda genişləndirmə üçün ekosistem funksiyalarının yaxşılaşdırılması üçün kritik ərazilərdə təkmilləşdirmə və stresin azaldılması tədbirlərini nümayiş etdirmək üçün əlavə səylər göstərilməlidir. Bu komponent sağlam ekosistem funksiyalarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə sınanması və təkrar edilməsi üçün bir sıra ekosistem stresinin azaldılması tədbirlərini təqdim edəcəkdir. Digər davam edən milli və regional səylərlə əlaqə qurula biləcəyi təqdirdə təsirləri maksimum dərəcədə artırmaq üçün bunlar araşdırılacaq və daha da inkişaf etdiriləcəkdir.
Su səviyyəsindəki stres yaradan amilləri azaltmaq üçün kiçik miqyaslı layihələr vasitəsilə nümayişlər nümayiş etdirəcək, bunları artırmaq və transsərhəd mənfəət üçün ekosistemlərin deqradasiya problemlərini həll etmək üçün daha geniş miqyaslı həll yollarına sərmayə cəlb etmək niyyəti ilə.
Komponent 4 – Hədəflənən Təhsil və Maraqlı Tərəflərin cəlb edilməsi
İnteqrasiyalı su ehtiyatlarının idarə edilməsi yerli, milli və regional səviyyədə səlahiyyətli olan məlumatlı maraqlı tərəflərdən razılaşdırılmış hövzə geniş fəaliyyətlərini dəstəkləmələrini tələb edir. SFP-da Azərbaycan və Gürcüstan təkmilləşdirilmiş su ehtiyatlarının idarə edilməsinin faydalarını və mülkiyyətini artırmaq üçün maraqlı tərəflərin səlahiyyətləndirməyə ehtiyac olduğunu açıqladı. BMTİP-QEF Kür-Araz layihəsinin əvvəlki mərhələsində maraqlı tərəflərin iştirakı geniş şəkildə hövzədəki əsas universitetlər üçün ümumi SEİİ Magistr tədris proqramının hazırlanmasına yönəldilmişdir. Bakı Dövlət Universiteti tədris planını təsdiqləyib və 2016-cı ilin payızından başlayaraq dərslərə tələbə qəbuluna başlayacaq. Tbilisi Dövlət Universiteti bütün təsdiqləmələri yekunlaşdırmaq üzrədir, yaxınlaşan layihə çərçivəsində kursların başlayacağı gözlənilir. Bu komponent, Aİ Su Çərçivə Direktivinə (SÇD) uyğun olaraq, su ehtiyatlarının idarə edilməsində maraqlı tərəfləri cəlb etmək üçün bu və digər səylərə əsaslanacaqdır. Hədəflənən təhsil və maraqlı tərəflərin cəlb edilməsi səyləri SFP-ın tətbiqinə dəstək olmaq və fayda vermək üçün hazırlanmışdır.
           Bu maraqlı tərəflərə SEİİ-in geniş spektrdə həyata keçirilməsində fəal və yenilikçi rol oynamağa imkan verəcəkdir. Çətinliklər barədə məlumatlılığı artırmaqla və mümkün həllər üçün maraqlı tərəflərə müraciət etməklə, həll yolları və davamlı nəticələrə gətirib çıxaran aşağı qiymətli təşəbbüslər üçün potensial artacaqdır.
Komponent 5 - İdarəetmə üçün təkmilləşdirilmiş elm

Komponent beş, Transsərhəd Diaqnostik Təhlil (TDT), Milli SEİİ planları və regional Strateji Fəaliyyət Proqramı (SFP) çərçivəsində müəyyən edilmiş mühüm aktual məsələlərin həllinə yönəlir. Balanslı və dayanıqlı su idarəçiliyində təkmilləşdirilmiş idarəetmənin olması üçün elmi məlumatların əlçatan olması beynəlxalq səviyyədə və Kür çayı hövzəsi daxilində çox vacibdir. Monitorinq agentlikləri məlumat toplayır, lakin bu məlumatlar asanlıqla əlçatan deyil və sektorlar üzrə ekoloji cəhətdən doğru qərar qəbul edilməsini dəstəkləyən bir formatda təqdim olunur. Uzunmüddətli faydalı əməkdaşlığı dəstəkləmək üçün ölkələrin daxilində və ölkələr arasında əlavə məlumat mübadiləsi həyata keçirilməlidir. Bu komponent tarixən və əvvəlki layihələr tərəfindən toplanmış məlumatlara əlçatanlığı və milli və regional qərar qəbuletmə proseslərində həmin məlumatların istifadəsini artıracaq sistemlər hazırlamağı hədəfləyir. Bu sistemlər çay sistemlərinin su ehtiyatları və onların sektorlarda tətbiqi üçün məlumatları modernləşdirəcəkdir. Buraya hidroloji məlumatların modernləşdirilmiş yanaşmaları, o cümlədən konyunktiv yeraltı və yerüstü suların modelləşdirilməsi, iqtisadi və sosial üstünlüklər və sudan istifadə xərcləri, bütün səviyyələrdə qərar qəbul edilməsini dəstəkləmək üçün regional çay ekosistemi bazasının yaradılması və su ehtiyatları məlumatlarının idarəedilməsi, monitorinq, məlumatların təhlili və mübadiləsi üçün protokolların yaradılması daxildir.

Bu səylərin birləşdirilməsi ölkələrdə və hövzədə su ehtiyatlarından daha səmərəli və davamlı şəkildə istifadə etmək imkanlarını və potensialını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaqdır. Bu təkmilləşdirilmiş qərar qəbul etməni dəstəkləmək üçün monitorinq, məlumatların qiymətləndirilməsi və təhlil sistemlərini gücləndirəcək və təkmilləşdirilmiş və uyğunlaşdırılmış su ehtiyatlarının idarəedilməsi  üçün sektorlar və ölkələr arasında müqayisə olunan məlumat və təhlil mübadiləsini artıracaqdır. Bu, tətbiq olunan su / qida / enerji / ekosistem təhlükəsizliyini və iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşmanı, o cümlədən konyunktiv istifadəni artıraraq sektorlararası əlaqələndirmənin ortaq faydalarını həyata keçirmək üçün lazımlı qərarların empirik anlaşılmasını artıracaqdır.