UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Hesabatlar

Yenilənmiş Transsərhəd Diaqnostik Təhlil
KÜR ARAZ ÇAYLARI HÖVZƏSİNDƏ TRANSSƏRHƏD DEQRADASİYANIN AZALDILMASI ÜZRƏ YENİLƏNMİŞ TRANSSƏRHƏD DİAQNOSTİK TƏHLİL ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR

Strateji Fəaliyyət Proqramı
KÜR HÖVZƏSİNDƏ TRANSSƏRHƏD DEQRADASİYANIN AZALDILMASI ÜZRƏ STRATEJİ FƏALİYYƏT PROQRAMI ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR

Next