UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Su Təchizatı və Tələbi İdarəçiliyi

SU RESURSLARININ İDARƏÇİLİYİ ÜÇÜN HİDROLOJİ MODELLƏRİN İSTİFADƏSİ ÜZRƏ 3 MƏRHƏLƏLİ TƏLİM KURSU ÜÇÜN TƏLİM MATERİALI ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR