UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Su Təchizatı və Tələbatın İdarə Olunması

PRİORİTET TÖVSİYƏLƏR İLƏ AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATI VƏ İÇMƏLİ SU SEKTORLARI ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULAN FİZİKİ SU TƏCHİZATI BARƏDƏ MİLLİ SƏVİYYƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ HESABAT ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR