UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Su Keyfiyyətinin Deqradasiyası

KÜR ÇAYININ HÖVZƏSİNDƏ SU KEYFİYYƏTİNİN ZƏİFLƏMƏSİNİN (DEQRADASİYASININ) DƏYƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ HESABAT ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR

Hesabatın tam mətnini bu link vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.