UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Azərbaycanda Su Sektorunda Tətbiqetmə Mexanizmləri

AZƏRBAYCANDA SU SEKTORUNDAKI MÖVCUD VƏ PLANLAŞDIRILAN QANUNLAR, QAYDALAR VƏ ONLARIN TƏTBİQETMƏ MEXANİZMLƏRİ ÜZRƏ HESABAT ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR