UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Hesabatlar

Sudan İstifadə üçün Dayanıqlı Qiymətlər
KÜR ÇAYI HÖVZƏSİNDƏ SUDAN İSTİFADƏ ÜÇÜN DAYANIQLI QİYMƏTLƏR ÜZRƏ HESABAT ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR

Su Xidmətlərinin Dəyəri
KÜR ÇAYI HÖVZƏSİNDƏ ƏHALİNİN SU TƏCHİZATI VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜÇÜN SU XİDMƏTLƏRİNİN DƏYƏRİ ÜZRƏ HESABAT ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR

Su Keyfiyyətinin Deqradasiyası
KÜR ÇAYININ HÖVZƏSİNDƏ SU KEYFİYYƏTİNİN ZƏİFLƏMƏSİNİN (DEQRADASİYASININ) DƏYƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ HESABAT ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR

Yeraltı və Yerüstü Su Ehtiyatlarının İdarə Olunması üzrə Təlimat
TRANSSƏRHƏD YERALTI VE YERÜSTÜ SU EHTİYATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ ÜÇÜN TEXNİKİ TƏLİMAT ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR

Azərbaycanda Daşqın Riskinin Azaldılması
AZƏRBAYCANDA DAŞQIN RİSKİNİN AZALDILMASI ÜZRƏ (2019-2020) HESABAT ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR

Azərbaycanda Yeraltı və Yerüstü Su Ehtiyatları
AZƏRBAYCANDA ÇAY HÖVZƏSİNDƏ YERALTI VƏ YERÜSTU SU EHTİYATLARI ÜZRƏ HESABAT ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR

Su Təchizatı və Tələbi İdarəçiliyi
SU RESURSLARININ İDARƏÇİLİYİ ÜÇÜN HİDROLOJİ MODELLƏRİN İSTİFADƏSİ ÜZRƏ 3 MƏRHƏLƏLİ TƏLİM KURSU ÜÇÜN TƏLİM MATERİALI ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR

Su Təchizatı və Tələbatın İdarə Olunması
PRİORİTET TÖVSİYƏLƏR İLƏ AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATI VƏ İÇMƏLİ SU SEKTORLARI ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULAN FİZİKİ SU TƏCHİZATI BARƏDƏ MİLLİ SƏVİYYƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ HESABAT ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR

Azərbaycanda Su Sektorunda Tətbiqetmə Mexanizmləri
AZƏRBAYCANDA SU SEKTORUNDAKI MÖVCUD VƏ PLANLAŞDIRILAN QANUNLAR, QAYDALAR VƏ ONLARIN TƏTBİQETMƏ MEXANİZMLƏRİ ÜZRƏ HESABAT ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR

Sudan İstifadədə Yaşıl Texnologiyaların Tətbiqinin Faydası
SUDAN İSTİFADƏDƏ YAŞIL TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİNİN FAYDASI ÜZRƏ HESABAT ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR